ÁSZF

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy részletesen szabályozza a Sisa József egyéni vállalkozó (székhely: 3418. Szentistván, Arany János utca 44.; EV. nyilv.szám: 35421890; adószám: 66493738-1-25) mint szolgáltató (a továbbiakban „Szolgáltató”) által nyújtott a www.gyariallas.hu URL alatt elérhető online álláshirdető és álláskereső weboldal (továbbiakban „Honlap”) valamint a Szolgáltató kezelésében álló egyéb felületek, úgy mint közösségi média oldalak (továbbiakban „Felület”) szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeket (továbbiakban „Szolgáltatás”), továbbá a Szolgáltató és a szolgáltatás megrendelője, azaz az álláshirdető (a továbbiakban a „Megrendelő”) között létrejövő jogviszonyt, a Felek kötelezettségeit és jogait, továbbá a Szolgáltató által működtetett rendszert, illetve a szolgáltatást nem Megrendelőként használó ügyfelek, azaz az álláskeresők (a továbbiakban „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit.

A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztató szerint hozzájárulás jogalap alapján kezelt személyes adatai kezeléséhez.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

Az ÁSZF -ben nem szabályozott kérdésekre, illetőleg a Szolgáltató tevékenységére a vonatkozó, mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások és rendelkezések az irányadóak.

1.Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Sisa József egyéni vállalkozó

Szolgáltató székhelye: 3418. Szentistván, Arany János utca 44

Szolgáltató adószáma: 66493738-1-25

nyilv.szám: 35421890

Képviseletére jogosult: Sisa József

Szolgáltató honlapjának címe: www.gyariallas.hu

E-mail elérhetőség: info@gyariallas.hu

Telefonszám: 06 20 586 80 90

Munkaidő: Hétfőtől – Péntekig, 09:00 – 17:00 óráig

2. Tárhelyszolgáltató adatai

Tárhelyszolgáltató neve: CWeb Hosting Kft.

Postacím: 1173 Budapest, Borsó utca 12-32

Cégjegyzékszám: 01-09-405273

Adószám: 32069473-1-42

Közösségi adószám: HU32069473

Bankszámla szám: OTP Bank 11717016-21457438

3. Alapfogalmak

Megrendelő: Olyan jogi személyek, vagy más szervezetek, akik a Szolgáltatóval valós munkerőpiaci igény kielégítése céljából a Szolgáltató munkaerőpiaci szolgáltatásainak igénybevételére szerződést kötöttek. (a továbbiakban a „Megrendelő”)

Megrendelő-azonosító: Olyan egyedileg meghatározott User ID, és vagy választott név, amely alapján a Szolgáltató a Megrendelőt saját rendszerében nyilvántartja.

Szolgáltató: Aki a jelen szolgáltatást nyújtja.

Szolgáltatás: A Szolgáltató által a jelen Szerződés keretei között – akár a Megrendelő, akár az Ügyfél részére – nyújtott valamennyi szolgáltatás.

Honlap: www.gyariallas.hu

Felület: a Szolgáltató kezelésében álló egyéb felületek, úgy mint a közösségi oldalak, melyek a www.facebook.com/careern és a www.instagram.com/careern URL alatt érhetőek el.

Ügyfél: a szolgáltatást nem Megrendelőként használó ügyfelek, azaz az álláskeresők (a továbbiakban „Ügyfél”).

Ügyfél-azonosító: Olyan egyedileg meghatározott User ID, és vagy választott név, amely alapján a Szolgáltató az Ügyfelet saját rendszerében nyilvántartja.

Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen.

Külső URL: A Megrendelő, vagy a Szolgáltató Partnere (továbbiakban: „Partner”) honlapjára mutató link amely az álláshirdetéseknél a “Jelentkezem erre” gombra kattintva az Ügyfelet a Megrendelő, vagy Partner weboldalára továbbítja.

Álláshirdetés: A Honlapot Megrendelőként használó (munkáltató) által feladott szöveges hirdetés, amelyet munkaerőpiaci igény miatt adtak fel.

Reklám partner: Olyan jogi személy, aki a Szolgáltató kreatív reklám hirdetési lehetőségei közül egyet és/vagy többet egyidejűleg megrendel.

Kreatív reklám: Olyan a Szolgáltató hirdetési lehetősége, amely a Hirdető partner szolgáltatásának bemutatására, népszerűsítésére irányul.

Díjtáblázat: A Szolgáltató által felszámítható díjakat, költségeket tartalmazó táblázat, amely az alábbi oldalon érhető el: Áraink.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére.

Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

4. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok

vonatkoznak:

évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

5. A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

6 A Szolgáltatás bemutatása, legfontosabb jellemzői

6.1. A Szolgáltatás elsődleges célja, hogy a Honlap szolgáltatásait Megrendelőként (munkaadóként) igénybe vevők aktuális aktív állásajánlatai között a Honlapot Ügyfélként (munkavállalóként) használók böngésszenek és az aktív Álláshirdetésekre regisztrációval, vagy regisztráció nélkül jelentkezzenek. Röviden: a Megrendelő és Ügyfél közötti kapcsolatfelvétel elősegítését teszi könnyebbé.

Az Ügyfeleknek lehetőségük van állásértesítő beállítására is, mely során a megfelelő kritériumok beállítását követően emailben fognak értesítést kapni az új, számukra releváns és keresett álláshirdetések között.

6.2. A Szolgáltatás másodlagos célja, hogy a Honlapot Ügyfélként (munkavállaló) használók regisztrációt követően Önéletrajzukat és egyéb információikat (kép, végzettség, nyelvismeret, stb) feltöltsék és azt tetszés szerint nyilvános státuszba állítva elérhetővé tegyék a Honlapot Megrendelőként (munkáltató) használók számára, akik így a nyilvános Ügyfelek(munkavállalók) között kereshetnek és felvehetik velük a kapcsolatot a megfelelő szolgáltatások esetleges ellenértékének kifizetését követően.

7. Az ÁSZF nyilvánosságra hozatala és módosítása

7.1. A Megrendelő, illetve az Ügyfél a Szolgáltató Honlapjára történő látogatással és/vagy regisztrációval elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat, ezzel a Felek közötti jogviszony létrejön. A Megrendelő, illetve az Ügyfél az ÁSZF elfogadásakor egyben tudomásul veszi azt is, hogy az ÁSZF feltételeit a Szolgáltató jogosult a későbbiekben részben vagy egészben egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF -et a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 7 (hét) nappal a Szolgáltató Honlapján köteles nyilvánosságra hozni, úgy, hogy a régi ÁSZF(ek) továbbra is elérhető(k) marad(nak).

7.2. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására különösen azon esetekben, amikor azt a gazdasági körülményekben vagy a Szolgáltatás biztosításával kapcsolatos körülményekben beállt változások, így különösen a Szolgáltatás fejlesztése iránti piaci igények, a Szolgáltatásra, vagy a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai ezt indokolják. Az ÁSZF módosítása a Megrendelő, illetve az Ügyfél által elfogadottnak minősül, ha az ÁSZF módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. A mindenkor hatályos, illetve a korábbi időszakokban hatályos ÁSZF megtekinthető a Szolgáltató Honlapján.

7.3. Jelen ÁSZF módosításai automatikusan kiterjednek az általa szabályozott jogviszonyokra, a módosítás közlésekor már hatályban lévő Szerződésekre azonban azok megszűnéséig vagy megszüntetéséig a Szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF vonatkozik. Ez alól kivételt képeznek a technikai változások, a Honlap üzemeltetésével összefüggő változtatások, vagy a szolgáltatások érdemi tartalmát, a díjfizetési feltételeket és a felek kötelezettségeit és felelősségét érdemben nem érintő módosítások, amelyek a már folyamatban lévő jogviszonyokra is alkalmazandóak.

7.4. Nem tekinthető az ÁSZF módosításának, így a Szolgáltatót nem terheli a hatályba lépést megelőző nyilvánosságra hozatal kötelezettsége, amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-ben helyesírási, külalaki módosítás(oka)t eszközöl, új szolgáltatás bevezetése és/vagy saját adatait korrigálja.

8. Az Szerződés hatálya

8.1. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása az azokban megjelölt időpontban, de legkorábban a 7.1 pont szerinti nyilvánosságra hozatalt követő 7. (hetedik) napon lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja és/vagy visszavonásig.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Megrendelőre, a Szolgáltatóra, valamint az Ügyfélre.

9. Igénybe vehető szolgáltatások

9.1. Ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások:

9.1.1 Regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások

9.1.1.1 Ügyfél regisztráció nélkül böngészhet a bárki számára hozzáférhető, nyilvános álláshirdetések között és egyben regisztrálhat is a Szolgáltató Honlapján (www.gyariallas.hu) az ÁSZF 6.1. részben foglaltak szerint.

9.1.1.2 Ügyfél jelentkezhet a meghirdetett állásajánlatokra az adott állásajánlat adatlapján belül a „Jelentkezem” gombra kattintva. A „Jelentkezés” gombra kattintva Ügyfél kétféle módon tudja jelentkezését továbbítani a Megrendelő számára.

a; Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató honlapját állította be, mint csatorna, úgy a „Jelentkezés” gombra kattintást követően egy megjelenő űrlap jelenik meg, melyet értelemszerűen kell kitölteni és az űrlapon belül lent a „JELENTKEZEM” gombra kattintva elküldheti a jelentkezését az Ügyfél. Az űrlapot az alábbiakat tartalmazza: [Vezetéknév, Keresztnév, E-mail, Telefonszám, valamint csatolhatja elkészített (pdf, doc, docx formátumú) Önéletrajzát, kísérőlevelét és/vagy írhat egy kísérőlevelet, üzenetet.

b; Amennyiben a Megrendelő Külső URL-t állított be a jelentkezésre, abban az esetben az Ügyfél a „Jelentkezem” gombra kattintva a Megrendelő beállított URL-en elérhető felületén tudja leadni jelentkezését. Jelen esetben az adott Partner weboldalának ÁSZF, és Adatvédelmi irányelvei a mérvadóak.

9.1.1.3 Ügyfél regisztrálhat a Szolgáltató honlapján az ÁSZF 10. pont szabályai szerint.

9.1.1.4 Az Ügyfél továbbá megismerheti a Szolgáltató Honlapján regisztráció nélkül is hozzáférhető információkat, tájékoztatásokat.

9.1.1.5 Ügyfél a Szolgáltató Honlapján hirdető Megrendelők listáját megtekintheti regisztráció nélkül is. A Megrendelő egyedi adatlapján megtekintheti a Megrendelő nevét, alapvető elérhetőségeit, feladott aktív státuszú hirdetéseit.

9.1.1.6 Ügyfél Állásértesítő-t állíthat be az alábbiak szerint. Az Állás értesítő szolgáltatás igénybe vételekor, az Ügyfélnek lehetősége van beállítani az általa megadott szempontok – Értesítés ideje (naponta, hetente, kéthetente, havonta, évente),  Állás kategória, Település, Állás típusa, Végzettség, Tapasztalat, Munkarend, Nyelvismeret– megadásával, hogy a Honlapra felkerülő Álláshirdetésekről a Szolgáltató értesítést küldjön a részére az általa megadott e-mail címre.

9.1.2 Regisztráció után igénybe vehető szolgáltatások, amennyiben Ügyfél bejelentkezett

Ügyfél az 9.1.1 pontban felsorolt szolgáltatások mindegyikét igénybe veheti, amely kiegészül az alább felsorolt szolgáltatásokkal:

9.1.2.1 Ügyfél amennyiben már regisztrált oldalunkon abban az esetben a jelentkezési űrlap az alap űrlapon kívül kiegészül egy új funkcióval, mely a már feltöltött Önéletrajz(okat) jeleníti meg és az Ügyfél választhat egyet közülük, de továbbra is lehetősége van további dokumentum feltöltésére.

A jelentkezéssel Ügyfél automatikusan hozzájárul, hogy a Megrendelő az Ügyfél által feltöltött valamennyi adatot, az Ügyfél teljes profilját megismerje, és az adatokat az álláshirdetéssel kapcsolatban, a szükséges mértékben kezelje.

9.1.2.2. Amennyiben Ügyfél regisztrált státuszú és belépve tekinti meg adott Megrendelő profilját, úgy lehetősége van a Megrendelő értékelésére, illetve a „Követem” gombra kattintva annak követésére.

9.1.2.3. Ügyfél a Szolgáltató honlapjára belépve a Profilom menüponton belül profilját kitöltheti, mely során megadhatja az alábbi adatokat: Vezetéknév, Kersztnév, Email cím, Profi URL, Profil láthatóságának beállítása, Születési dátum, Telefonszám, Elsősorban keresett álláskategória (Iparág), Bemutatkozás, Iskolai végzettség, Nem, Social oldal URL, Munkavégzés települése.

9.1.2.4. Ügyfél az Önéletrajz menüponton belül tudja létrehozni Önéletrajzát, melyből PDF dokumentumot tud generálni és letölteni. Ezen a menüponton belül továbbá létre tud hozni egy Kísérőlevél mintát is, így az álláshirdetésekre történő jelentkezés során azt fel tudja használni. Az Önéletrajz létrehozásakor az alábbi információkkal töltheti fel adatlapját: készségek, képzés, tapasztalat, szakértelem, nyelvismeret, elismerések & díjak.

9.1.2.5. Ügyfél a CV kezelőm menüpontra kattintva a már általa létrehozott Önéletrajz dokumentumot tud feltölteni, amit egy gombnyomással tud csatolni a jelentkezései során, így nem kell minden egyes jelentkezésnél újra feltöltenie azt.

9.1.2.6. Ügyfél a Jelentkezések menüponton belül tudja nyomon követni aktuális jelentkezéseit, annak elbírálási állapotát és minden releváns információt.

9.1.2.7. Ügyfél a Profilján belül tudja nyomon követni a Megrendelő interjúra való invitálását. Itt láthatja az Interjú pontos idejét, résztvevőjét és a szükséges és releváns információkat.

9.1.2.8. Ügyfél számára a Szolgáltató egyéb kiegészítő díjmentes szolgáltatást is biztosít, melyek az alábbiak:

a, álláshirdetés kedvencek közé helyezése;

b, Megrendelő (munkáltató) követése;

c, jelszó módosítása;

d, értesítések beállítása (új hirdetés feladásáról, jelentkezés elfogadásáról, jelentkezés elutasításáról

e, statisztikai felület, ahol megtekintheti jelentkezéseit, értesítéseit.

9.2. Megrendelők számára nyújtott szolgáltatások:

9.2.1. A Megrendelők számára elérhető szolgáltatások listája:

alap álláshirdetés feladása

álláshirdetés kiemelése

egyedi megjelenésű hirdetés

marketing szolgáltatás (facebook, instagram, youtube, linkedin)

önéletrajz adatbázis hozzáférés

banner hirdetés

PR cikk megjelenítés

hirdetési csomagok

9.2.2. A Megrendelő személye:

A Megrendelő természetes személy nem lehet, de kapcsolattartóként természetes személy megjeleníthető abban az esetben, ha az a munkaadóval a munkatörvénykönyv értelmében szerződéses viszonyban áll.

9.2.3. Szolgáltatás elégedettségi vizsgálata

A Megrendelő a Szolgáltatások igénybevételével kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató email útján megkereshesse és kérje az igénybe vett Szolgáltatás és/vagy Szolgáltatások elégedettségének felmérése kapcsán. A Megrendelő nem kötelezett a megkeresésre érdemben reagálni. A megkeresés a Szolgáltató Szolgáltatásainak fejlesztését szolgálják a még jobb Megrendelői élmény/eredmény elérése céljából.

9.2.4. Megrendelők számára igénybe vehető egyes Szolgáltatások bemutatása, szabályai

9.2.4.1 Díjmentes álláshirdetés feladása

9.2.4.1.1 Szolgáltató Honlapján kétféle hirdetési szolgáltatása adható fel álláshirdetés:

a, Külső URL-en keresztül. Ebben az esetben a hirdetés során a Jelentkezés gombra kattintva a Megrendelő által megadott saját URL-en elérhető Honlapon adhatja le jelentkezését az Ügyfél.

b, A másik hirdetési lehetőség esetén a Szolgáltató Honlapján közvetlenül történik az Álláshirdetésre való jelentkezés.

9.2.4.1.2. Megrendelőnek Álláshirdetés feladására a Szolgáltató Honlapján történő regisztráció, majd a Honlapra történő belépést követően van lehetősége. A regisztráció során kötelezően megadandó adatok: Vezetéknév, Keresztnév, Felhasználónév, Email, Jelszó. Nem kötelezően megadandó adatok: telefonszám, elsődleges iparág kiválasztása.

9.2.4.1.3. Minden Megrendelő 3 db Díjmentes Álláshirdetést feladhat a Szolgáltató Honlapján díjmentesen, melynek lejárati ideje 365 nap. A lejárati idő a regisztrációtól él. Ez idő alatt bármikor felhasználható a hirdetési keret.

9.2.4.1.4. Szolgáltató az Alap Álláshirdetés Honlapján történő megjelentetésének időtartamát az alábbiak szerint határozza meg: 30 nap.

9.2.4.1.3. Fontos, hogy anonim és/vagy állnéven Álláshirdetés nem adható fel Szolgáltató Honlapján. Az Álláshirdetésnek minden esetben tartalmaznia kell a Megrendelő (munkáltató) pontos megnevezését.

9.2.4.1.4. Amennyiben a Megrendelő munkaközvetítő, aki harmadik fél munkaadó megbízásából jelentet meg Álláshirdetést, és a harmadik fél munkaadó megnevezését az álláshirdetés nem tartalmazza, úgy a Megrendelő, a harmadik fél munkaadó részére történő adattovábbítást megelőzően köteles az Ügyféllel (munkavállaló) való közvetlen kapcsolatfelvétel útján beszerezni az Ügyfél egyedi hozzájárulását az adattovábbításhoz. A hozzájárulás megadásának utólagos bizonyítása szükség esetén a Megrendelőt terheli. A hozzájárulás megadását megelőzően a Megrendelő köteles megnevezni a harmadik fél munkaadó személyét az Ügyfél részére.

9.2.4.2. Normál Álláshirdetés feladása:

9.2.4.2.1 Szolgáltató Honlapján kétféle hirdetési szolgáltatása adható fel álláshirdetés:

a, Külső URL-en keresztül. Ebben az esetben a hirdetés során a Jelentkezés gombra kattintva a Megrendelő által megadott saját URL-en elérhető Honlapon adhatja le jelentkezését az Ügyfél.

b, A másik hirdetési lehetőség esetén a Szolgáltató Honlapján közvetlenül történik az Álláshirdetésre való jelentkezés.

9.2.4.2.2. Megrendelőnek Álláshirdetés feladására a Szolgáltató Honlapján történő regisztráció, majd a Honlapra történő belépést követően van lehetősége. A regisztráció során kötelezően megadandó adatok: Vezetéknév, Keresztnév, Felhasználónév, Email, Jelszó. Nem kötelezően megadandó adatok: telefonszám, elsődleges iparág kiválasztása.

9.2.4.2.3. Minden Megrendelő belátása szerint korlátlan számú Alap hirdetést adhat fel Szolgáltató honlapján, azonban az Alap hirdetések feladása díjköteles. Az Alap Álláshirdetés díja 1990 Ft/hirdetés

9.2.4.2.4. Szolgáltató az Alap Álláshirdetés Honlapján történő megjelentetésének időtartamát az alábbiak szerint határozza meg: 30 nap.

9.2.4.2.3. Fontos, hogy anonim és/vagy állnéven Álláshirdetés nem adható fel Szolgáltató Honlapján. Az Álláshirdetésnek minden esetben tartalmaznia kell a Megrendelő (munkáltató) pontos megnevezését.

9.2.4.2.4. Amennyiben a Megrendelő munkaközvetítő, aki harmadik fél munkaadó megbízásából jelentet meg Álláshirdetést, és a harmadik fél munkaadó megnevezését az álláshirdetés nem tartalmazza, úgy a Megrendelő, a harmadik fél munkaadó részére történő adattovábbítást megelőzően köteles az Ügyféllel (munkavállaló) való közvetlen kapcsolatfelvétel útján beszerezni az Ügyfél egyedi hozzájárulását az adattovábbításhoz. A hozzájárulás megadásának utólagos bizonyítása szükség esetén a Megrendelőt terheli. A hozzájárulás megadását megelőzően a Megrendelő köteles megnevezni a harmadik fél munkaadó személyét az Ügyfél részére.

9.2.4.2.5. A Szolgáltató nem vállal garanciát a hirdetésekre történő jelentkezők számára és minőségére, sem a jelentkezés tartalmára, sem a munkaviszony létrejöttére vonatkozóan. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetés megjelenítésén túl a gyariallas.hu által nyújtott szolgáltatás nem irányul eredmény vállalás elérésére, a Szolgáltató kizárólag a hirdetések megjelenítésére vállal kötelezettséget, a megrendelt szolgáltatásokban foglaltak szerint. Ezért a Megrendelő akkor is köteles díj fizetésre, ha a Megrendelő, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló munkaadó munkaerő igénye a szolgáltatások igénybevételét követően is kielégítetlen maradt.

9.2.4.3. Álláshirdetés kiemelése:

9.2.4.3.1 Megrendelőnek lehetősége van az Álláshirdetés feladása során a hirdetés kiemelésére, vagy a már feladott hirdetés kiemelésére.

9.2.4.3.2 Megrendelő kiemelheti a feladott Álláshirdetését a már vásárolt csomagnak megfelelő darabszám szerint és/vagy az alábbi kiegészítő szolgáltatás megvásárlása fejében:

a, Hirdetés kiemelése 3 esetén a hirdetés 3 napig fog megjelenni a Szolgáltató Honlapján a keresési listában a normál hirdetések fölött. Díja 490 Ft, azaz négyszázkilencven forint.

b, Hirdetés kiemelése 7 esetén a hirdetés 7 napig fog megjelenni a Szolgáltató Honlapján a keresési listában a normál hirdetések fölött. Díja 1090 Ft, azaz ezerkilencven forint.

c, Hirdetés kiemelése 30 esetén a hirdetés 30 napig fog megjelenni a Szolgáltató Honlapján a keresési listában a normál hirdetések fölött. Díja 1690 Ft, azaz ezerhatszázkilencven forint.

9.2.4.3.3 A Szolgáltatónak lehetősége van a feladott és Kiemelt hirdetések részét, vagy egészét megjelenítenie a Szolgáltató Honlapjának Főoldalán, de erről a Szolgáltató saját belátása szerint dönt.

9.2.4.4 Egyedi megjelenésű hirdetés

Szolgáltató lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy egyedi, az alap Álláshirdetési kinézettől eltérő kinézetű Álláshirdetést jelenítsen meg a Szolgáltató Honlapján felár ellenében. Az egyedi hirdetés egyedi designal, egyedi űrlappal és rengeteg funkcióval felszerelhető, elkészíthető. Ára minden esetben egyedi szerződés tárgyát képezi.

9.2.4.5. Marketing Kampány (facebook, instagram, youtube, linkedin, stb)

A szolgáltatás során a Szolgáltató saját belátása és igénye szerint, a saját közösségi felületeinek részén, vagy egészén, és vagy más portálokon a hirdetési keret erejéig, melyet a hirdetési szolgáltatás, vagy hirdetési csomag már tartalmaz jelenít meg a szerint, hogy a Megrendelő a lehető legjobb eredményt tudjon elérni.

9.2.4.5.1 A szolgáltatás igénybevételének menete a következő:

Megrendelő a jelen ÁSZF 9.2.1. Pontjában foglaltak szerint felad egy Alap álláshirdetést, melyhez kiválasztja a Szolgáltató „Alap kampány” vagy „Kiemelt kampány” Szolgáltatását, majd a „Hirdetés feladása” gombra kattintva feladja a hirdetést, ezzel léterjön a Szolgáltatás megrendelése, amely fizetési kötelezettséggel jár Megrendelő számára. A megrendelésről Szolgáltató a Megrendelő email címére tájékoztatót küld a Megrendelés alábbi adataival: Csomag neve, Megrendelés időpontja, Költség, Leírás.

9.2.4.5.2. A szolgáltatás időtartama:

A feladott Kampány Álláshirdetés ellenértékének a Szolgáltató számára való beérkezése után, a Feladott Kampány Álláshirdetés jóváhagyásától számítótt 30 naptári napra szól.

9.2.4.5.3. A Szolgáltatás költsége:

Alap Kampány esetén 4990 Ft, azaz négyezer forint, Kiemelt Kampány esetén 10.000 Ft, azaz tízezer forint.

9.2.4.5.4. Kampány Szolgáltatás megrendelés menete:

Jelen ÁSZF 12. „A megrendelés” Pontjában foglaltak szerint.

9.2.4.5.5. A Kampányz Szolgáltatás megrendelésének visszaigazolása, a szerződés létrejötte:

Jelen ÁSZF 13. „Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte” Pontjában foglaltak szerint

9.2.4.5.6. A Kampány Szolgáltatás fizetésre vonatkozó szabályzata:

Jelen ÁSZF 15. „A fizetésre vonatkozó feltételek” Pontban foglaltak szerint.

9.2.4.5.7. Megrendelő hozzájárulása:

Megrendelő a Megrendelt Kampány Szolgáltatás ellenértékének kifizetésével kifejezetten hozzájárul, hogy Szolgáltató a saját belátása szerint álló, mozgókép, szöveges, vagy videó formátumú, és vagy ezek kombinációjú Marketing kampányt indítson és kezeljen.

Az így elkészített elemek (állókép, mozgókép, videó) egyedi megállapodás hiányában a Szolgáltató tulajdonában marad, annak felhasználása, többszörözése szigorúan tilos.

A Marketing Kampány során a Szolgáltató többek között a Google, Meta (Facebook), Instagram, TikTok, Linkedin, Youtube közösségi felületeket, valamint online portálokat és offline magazinkokat/újságokat is igénybe vehet.

9.2.4.5.8. Megrendelő jogosultságai:

Megrendelő kérheti a Szolgáltatót, hogy a Marketing Kampány keretén belül a Megrendelő tulajdonában lévő képi, videó és vagy szöveges anyag jelenjen meg a Kampányban. Az képi és videó anyagot a Megrendelő a Szolgáltató rendelkezésére köteles bocsátani.

9.2.4.5.9. Tájékoztatási kötelezettség:

Szolgáltató a Megrendelő számára a Marketing Kampány lezártával egy részletes statisztikát küld emailben, amelly az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

Megrendelt szolgáltatás neve, költsége, időtartam. Az összesen elért személyek száma, ha ilyen adat rendelkezésre áll (pl megtekintések száma). A beérkezett jelentkezők száma, ha ilyen adat rendelkezésre áll.

9.2.4.5.10. Nem köteles a szolgáltató a Megrendelő kérésére sem kiadni az alábbi adatokat:

Igénybe vett hirdetési felületek neve. Igénybe vett fizetett hirdetések neve és költsége.

9.2.4.9. önéletrajz adatbázis hozzáférés

A szolgáltatás jelenleg szünetel

9.4.2.10. banner hirdetés

Szolgáltató lehetőséget biztosít Megrendelő és/vagy egyéb Partnere (továbbiakban: „Reklám partner”) számára, hogy Bannert (álló, vagy mozgóképes, videó) hirdetési helyet vásároljon az alábbiak szerint:

a, Reklám partner az alábbi helyeken hirdethet Szolgáltató Honalapján: főoldalon a kereső felület mögött és/vagy a kategóriáknál, a lista oldalon (ahol az álláshirdetések megjelennek), az álláshirdetések felületén, a hirdető cégek profilján.

b, a Reklám partnernek lehetősége van meghatározott időre, vagy meghatározott megjelenés számra való hirdetés feladására;

c, a Reklám partnernek lehetősége van png, gif, jpg, szöveges, vagy videó formátumú hirdetés elhelyezésére;

d, Szolgáltató a Reklám partner számára biztosít egy egyedi felületet, ahol a Reklám Partner megtekintheti a Szolgáltatónál elérhető hirdetéseit és a hozzá(lyuk) tartozó statisztikát, ami tartalmazza a megtekintések, kattintások számát napra, órára pontosan;

e, Szolgáltató vállalja, hogy Reklám partner által megrendelt és egyedi szerződésben foglalt Banner megjelenítési szolgáltatás megrendelése keretein belül vállalt feltételekkel megjeleníti saját/és vagy társ oldalain a hirdetést/hirdetéseket.

9.4.2.11. PR cikk megjelenítés

Szolgáltató egyedi szerződés keretén belül vállalja, hogy Honlapján meghatározott kategóriában és címkékkel ellátott cikket jelenít meg Partnere számára a Honlapján a Blog menüpont alatt, illetve Facebook oldalán, valamint az egyedi szerződésben meghatározott helyeken és formákban az alábbiak szerint.:

a, a cikket a Partner írja meg minimum 1000 karakter hosszúságban teljes egészében és egy legalább 600×400 pixel méretű képpel együtt eljuttatja a Szolgáltató számára email formájában

b, a cikket a Partner megbízásából a Szolgáltató készíti el releváns képpel és minimum 1000 karakter hosszúságban és jeleníti meg a megfelelő kategóriában és címkékkel ellátva;

c, minden szabályozást egyedileg az egyedi szerződés keretén belül foganosítanak és fogadnak el a felek.

9.4.2.12. Hirdetési csomagok

A hirdetési csomagok tartalmazzák a feladható hirdetések számát, illetve a kiemelt hirdetések számát is.

Szolgáltató a hirdetési csomagokat „Alap csomag” és Marketing Kampány csomagok közül az „Alap Kampány” és „Kiemelt kampány”  néven teszi elérhetővé/igénybe vehetővé Megrendelő számára.

A Hirdetési csomag ellenértéke – egyedi megállapodás hiányában – előre fizetendő a Szolgáltató számára.

A Szolgáltató által összeállított Hirdetési csomagok igénybevételének időtartama az igénybevételtől számított 365 nap. A Megrendelő ezen időszak alatt bármikor felhasználhatja részben, vagy egészben a Hirdetési csomagban foglalt keretet.

Amennyiben a Megrendelő ezen időszak alatt nem, vagy nem egészében veszi igénybe a szolgáltatásokat, úgy az igénybevételre nyitva álló idő leteltét követően a Csomagban foglalt szolgáltatások és/vagy azok bármely eleme a továbbiakban már nem vehető igénybe, nem vihető, vagy ruházható át, illetve a fel nem használt Szolgáltatás(ok) egészben, vagy részben történő ellenértékére a Megrendelő nem jogosult.

A Hirdetési csomagban igénybe vehető szolgáltatásokra ugyanazon ÁSZF szabályok vonatkoznak, mint a nem Hirdetési csomagban értékesített (azonos) hirdetésekre.

9.5. Hirdetés-átruházási tilalom

A visszaélések elkerülése érdekében bevezettük az átruházási tilalmat, melynek során a Megrendelő sem ingyenesen, sem visszterhesen nem jogosult a hirdetési felületet akár részben, akár egészben harmadik személyre átruházni, vagy átengedni. A Felületen kizárólag a saját, vagy az adott hirdetésben meghatározott állást kínáló ügyfele hirdetéseit jogosult megjelentetni.

A Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás jelszavát, illetve a jelen szerződés által keletkezett adatbázis-hozzáférési lehetőségét és egyéb jogait harmadik személynek nem adhatja át. Amennyiben bármelyik Megrendelő ezen kötelezettségét és/vagy a hirdetés- átruházási tilalmat megszegi, úgy az súlyos szerződésszegésének minősül, mely után Megrendelő köteles a Szolgáltatónak kötbért fizetni.

Kötbér mértéke jelen esetben 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint, melyet a Szolgáltató számlájára köteles elutalni a Megrendelő.

10. Regisztráció menete, szabályai

10.1. Az Ügyfél (Álláskereső) regisztrációja.

10.1.1. Ügyfél a Szolgáltató Honlapján teljesen díjmentesen használhatja, arra díjmentesen regisztrálhat. Az Ügyfelek által igénybe vehető szolgáltatások listája az alábbi ÁSZF 9.1. pontban találhatóak.

10.1.2. Ügyfél csak a jelen ÁSZF -ben foglalt feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása esetén, az elfogadást követően jogosult regisztrálni a Szolgáltató Honlapján. Az elfogadást a megfelelő check boxok kipipálásával kell jelezni.

10.1.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben 14. életévét nem töltötte be, úgy kizárólag törvényes képviselője regisztrálhatja, amennyiben 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, úgy regisztrációjához törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatára van szükség. Fentieknek megfelelően Ügyfél a regisztrációt megelőzően köteles nyilatkozni életkoráról. E körben bővebben lásd az Adatvédelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit.

10.1.4. Az Ügyfél a regisztráció során köteles megadni vezetéknevét, keresztnevét, felhasználónevét, saját e-mail címét (amely az Ügyfél azonosítását szolgálja a későbbiekben) és az e-mail címhez tartozó jelszót. Amennyiben az adott e-mail címről már történt regisztráció, úgy ezt a rendszer jelzi és az Ügyfél köteles más e-mail címet megadni. Ügyfél köteles jelszavát titokban tartani, az Ügyféli jelszavának illetéktelen személyek általi – Szolgáltató felróható magatartásától független – megszerzéséért a Szolgáltató nem felelős.

10.1.5. Az Ügyfél a regisztráció során nem köteles, szabadon megadható adatai a következőek: Valós telefonszám, Kategóriák (azon egy, vagy több iparág kiválasztása, amelyben állást keres).

10.1.6. A regisztráció csak a megadott e-mail címre küldött értesítés megerősítését és vagy Szolgáltató jóváhagyását követően válik aktívvá, ezért fontos, hogy az Ügyfél a saját valós e-mail címét adja meg, amelyhez az Ügyfél hozzáféréssel rendelkezik.

10.1.7. Regisztrációt követően létrejön az Ügyfél saját Ügyfél profilja, amelyben Ügyfél a jelen ÁSZF 9.1 pontjában foglaltakat veheti igénybe, melyet alább lista szerűen felsorolunk:

a, Szerkesztheti a profilját a Profilom menüpontra kattintva:

Adatok, amelyeket megadhat profiljában:

Vezetéknév (kötelező);
Keresztnév (kötelező);
Telefonszám (kötelező);
Email cím (kötelező);
Profil URL;
Profil megjelenítése, vagy elrejtése a Munkáltatók elől beállítással elrejtheti, vagy megjelenítheti profilját a munkáltatók előtt, így azok rátalálhatnak rendszerünkben és felvehetik a kapcsolatot az Ügyféllel;
Születési dátum;
Telefonszám;
Keresett állás (pl értékesítő);
Bemutatkozás;
Iskolai végzettség (kötelező);
Nem (kötelező);
Közösségi elérhetőségek (Facebook, Twitter, Google Plus, Youtube, Vimeo, Linkedin)
Munkavégzés helye (kötelező);

b, Önéletrajzom menüpont alatt szerkesztheti, létrehozhatja Önéletrajzát:

Kísérőlevelet írhat, mely minden jelentkezésnél megjelenik, így nem kell külön megírnia mindig;
készségeket állíthat be (pl.: excel, sql, php, stb);
Elvégzett képzéseit, iskoláit állíthatja be;
Tapasztalatait adhatja hozzá;
Szakértelmeit adhatja hozzá;
Nyelvismereteit adhatja hozzá;
Elismeréseit, díjait adhatja hozzá.

c, Meglévő PDF, vagy Doc formátumú Önéletrajzát töltheti fel. Így a jelentkezések során nem kell mindig külön feltölteni, hanem kiválaszthatja a már feltöltöttet;

d, Nyomon követheti jelentkezéseit és vagy jelentkezhet álláshirdetésekre;

e, Megtekintheti a követett cégeit és vagy követhet cégeket;

f, Állásértesítőt állíthat be és vagy törölhet meglévő(ke)t;

g, Megváltoztathatja jelszavát;

h, Törölheti végleg profilját.

10.2. Megrendelő (Álláshirdető) regisztrációja:

10.2.1. Megrendelő a Szolgáltató Honlapjának Megrendelők számára elérhető Szolgáltatásait -melyeket jelen ÁSZF 9.2. pontjában részleteztünk – regisztrációt követően veheti igénybe. A regisztráció díjmentes.

10.2.2. Ügyfél csak a jelen ÁSZF -ben foglalt feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása esetén, az elfogadást követően jogosult regisztrálni a Szolgáltató Honlapján. Az elfogadást a megfelelő check boxok kipipálásával kell jelezni.

10.2.3. Megrendelő a regisztrációjával egyidejűleg kijelenti, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően működő gazdálkodó szervezet, és szavatolja, hogy a regisztrációt, valamint a Felületen a továbbiakban elvégzett műveleteket kizárólag a cégképviseletére feljogosított és jogosult személyek végzik. Ezen kötelezettség megszegése esetén a teljes felelősség a regisztrált gazdasági társaságot terheli. Amennyiben adat merülne fel arra tekintettel, hogy Megrendelő a regisztrációja során nem valós adatokat szolgáltatott, Szolgáltató jogosult a szolgáltatások teljesítését Megrendelő felé felfüggeszteni.

10.2.4. Az Megrendelő a regisztráció során köteles megadni Vezetéknevét, Keresztnevét, Felhasználónevét, saját e-mail címét, Cég nevét (amely az Megrendelő azonosítását szolgálja a későbbiekben) és az e-mail címhez tartozó jelszót. Amennyiben az adott e-mail címről már történt regisztráció, úgy ezt a rendszer jelzi és az Megrendelő köteles más e-mail címet megadni. Megrendelő köteles jelszavát titokban tartani, az Megrendelő jelszavának illetéktelen személyek általi – Szolgáltató felróható magatartásától független – megszerzéséért a Szolgáltató nem felelős.

10.2.5. Az Megrendelő a regisztráció során nem kötelezően, szabadon megadható adatai a következők: Telefonszám, Választott kategória (iparág, amelyben tevékenykedik).

10.2.6. A regisztráció csak a megadott e-mail címre küldött értesítés megerősítését és vagy Szolgáltató jóváhagyását követően válik aktívvá, ezért fontos, hogy az Ügyfél a saját valós e-mail címét adja meg, amelyhez az Ügyfél hozzáféréssel rendelkezik.

10.2.7. Regisztrációt követően létrejön az Megrendelő saját Megrendelői profilja, amelyben Megrendelő a jelen ÁSZF 9.2 pontjában foglaltakat veheti igénybe, melyet alább lista szerűen felsorolunk:

a, Szerkesztheti a profilját az alábbi adatokkal a Hirdetői profilom menüpont alatt:

Vezetéknév (kötelező);
Keresztnév (kötelező);
Hirdető neve (kötelező);
Email cím (kötelező);
Profil URL;
Profil nyilvánossága;
Telefonszám;
Weboldal;
Álláskategória (amelyben tevékenykedik);
Cég bemutatása;
Alkalmazottak száma;
Közösségi elérhetőségek (Facebook, Twitter, Google Plus, Youtube, Vimeo, Linkedin)
Fióktagot vehet fel, aki kezeli a fiókot;
Munkatársakat vehet fel;
Díjakat, elismeréseket adhat hozzá;
Képeket tölthet fel.

b, Álláshirdetést adhat fel;

c, Állásajánlatait áttekintheti – szerkesztheti- újra feladhatja és vagy törölheti;

d, Megtekintheti a jelentkezéseket és felveheti a kapcsolatot a jelentkezővel;

e, Álláshirdető csomagot választhat (vásárolhat);

f, Önéletrajz adatbázis csomagot választhat (vásárolhat)

g, Nyomon követheti vásárlásait;

h, Megváltoztathatja jelszavát;

i, Törölheti végleg profilját;

j, Kiléphet az oldalról.

11. A hirdetés tartalmára vonatkozó általános rendelkezések

Az álláshirdetés címére kattintva Szolgáltató felületére (careern.hu) feltöltött álláshirdetés részletes leírása jelenik meg.

11.1. Az álláshirdetésnek tartalmaznia kell minimálisan az állás megnevezését, állás leírását (feladat, elvárás, stb.), állás kategóriáját, állás típusát, elvárt végzettséget, elvárt tapasztalatot, munkavégzés helyét, ezen felül a hirdetés tartalmazhatja a Jelentkezési határidőt, készségeket, munkarendet, nyelvismeretet, előszűrő kérdéseket.

11.2. Az álláshirdetés nem tartalmazhatja az alábbiakat:

szexuális tevékenységre felbujtó, vagy a Büntető Törvénykönyvbe ütköző tevékenységre vonatkozó álláshirdetés;

MLM jellegű tevékenységre buzdító hirdetés;

nemre, korra, kinézetre, vallási, vagy szexuális beállítottságra vonatkozóan diszkriminatív tartalmú álláshirdetés, a 2003. évi CXXV. törvény-ben foglaltakat figyelembe véve;

nem reklámozhat más terméket vagy szolgáltatást;
nem lehet politikai célzatú;
nem tartalmazhat semmilyen uszítást;
nem tartalmazhat valótlan adatokat;
nem sértheti a Szolgáltató érdekeit;
16 éven aluliaknak szóló álláshirdetés;
telefonszámot nem tartalmazhat;
nem lehet megtévesztő, félrevezető.

11.3. Megrendelő elfogadja azt a tényt, hogy Álláshirdetésenként 1 pozíció (munkakör) hirdethető meg, egy Álláshirdetésen belül nem lehet több pozíció betöltését is szerepeltetni.

11.4. A hirdetések valódiság tartalmát a Szolgáltatónak nincs módja ellenőrizni, a hirdetésben megjelenő tartalomért a felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli.

11.5. A Szolgáltató jogosult a hirdetéseket elutasítani, amennyiben a fenti szempontok bármelyikét a hirdetés megsérti, illetve jogosult a hirdetés szövegét nyelvtani szempontok szerint, a lényeges tartalmat nem érintve kijavítani, vagy a Megrendelőtől javítást kérni Emailben, melyre a Megrendelőnek az Email kézhezvételétől számítva 72 órája van. A 72 óra letelte után Szolgáltató jogában áll a hirdetést törölni, vagy módosítani.

11.6. Hirdetésre való jelentkezés lehetőségei:

a, Lehetőség van a Megrendelő saját Honlapjára való átirányítást beállítani egy URL megadása segítségével a Hirdetésfeladás során. Ebben az esetben az Ügyfél (álláskereső) a “Jelentkezem” gombra kattintva a Megrendelő weboldalára irányul át és ott tud jelentkezni az adott hirdetésre. A Szolgáltató ebben az esetben nem tud jelentkezési felületet biztosítani a Megrendelőnek az álláshirdetésre.

b, a Megrendelő a Szolgáltató Honlapján keresztül kapja meg az állásra jelentkezők adatait és minden jelentkezésről a Megrendelő a Szolgáltató Honlapján megadott email címére kap egy tájékoztató üzenetet a jelentkezés legfontosabb adataival.

11.7. A Megrendelő által feladott hirdetéseket a Szolgáltató adminisztrátorai ellenőrzik, majd maximum 1 munkanapon belül jóváhagyják, vagy elutasítják, de mindenről tájékoztatják email formájában a Megrendelőt a Megrendelő által a Szolgáltató Honlapján megadott email címén. Amennyiben a Szolgáltató elutasította a Megrendelő hirdetését, a Megrendelőnek 2 munkanapja van az adott hirdetést oly módon módosítani, hogy az megfeleljen a Szolgáltató szabályzatának, amennyiben ezen idő alatt ez nem valósul meg a hirdetést a Szolgáltató törli adatbázisából. A jóvá hagyott hirdetések esetén a Szolgáltató a Megrendelő email címére küld egy tájékoztató üzenetet a jóváhagyásról, mely email tartalmazza a hirdetés szövegét, elérhetőségét, így a Megrendelő az adott Emailből meg is tekintheti a feladott hirdetését.

11.8. A feladott hirdetés a hirdetés időtartama alatt bármikor módosítható, azonban az eredeti hirdetéstől eltérő hirdetés nem adható fel.

11.9. A Szolgáltató minden Megrendelő számára biztosít a Megrendelő központi profil felületén a Vezérlőpult menüpont alatt egy rövid statisztikát a feladott hirdetések számáról, jelentkezésekről, továbbá a Szolgáltató biztosít a Megrendelő számára a „Hirdetések kezelése” menüpont alatt egy részletesebb statisztikát mely az alábbiakat tartalmazza:

feladott hirdetések;
megtekintések száma
jelentkezők száma
lejárat dátuma
egyezések száma
hirdetések státusza (jóváhagyva, vagy függőben)
jelentkezőkre, vagy egyezésre kattintva pedig a jelentkezőket, egyezéseket tekintheti meg elfogadhatja, elutasíthatja a jelentkezőket, megtekintheti a jelentkezésüket, illetve az egyező álláskeresőkkel felveheti a kapcsolatot

11.10. Szolgáltató lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy egyedi Álláshirdetést jelenítsen meg a Szolgáltató Honlapján felár ellenében. Az egyedi megjelenés részleteit jelen szerződés 9.2.4.7 pontja részletezi.

12. A megrendelés

12.1. Az Megrendelő a Szolgáltató Honlapján (www.careern.hu) keresztül elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Szolgáltatást a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési módot. A Szolgáltatások Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

12.2. Az Megrendelő jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést.

12.3. A Megrendelés véglegesítésével az Megrendelő kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen a Megrendelő számára kiállított Számla létrehozásának tekintetében.

A Megrendelés véglegesítésével az Megrendelő vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Szolgáltató megtagadhatja. (A rendelés folyamata:)

13. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

13.1. A Megrendelés leadása után a Szolgáltató a Megrendelő számára egy első tájékoztató rendszerüzenetet küld ki, mely automatikus rendszerüzenet, és nem jelenti a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását. Ez az üzenet tartalmazza az alábbiakat: megrendelés sorszáma, megrendelés dátuma, megrendelt szolgáltatás neve, ára, megrendelt mennyiség, fizetés módja, végösszeg, Megrendelő számlázási adatai.

13.2. A Szolgáltató és Megrendelő közötti szerződés akkor válik elfogadottá, amikor a Szolgáltató email útján értesíti a Megrendelőt az Rendelés elfogadásról, vagy elutasításról. Ez a Szolgáltató által küldött második visszaigazoló üzenet. Ez az Üzenet tartalmazza az alábbiakat: megrendelés sorszáma, megrendelés dátuma, megrendelt szolgáltatás neve, ára, megrendelt mennyiség, fizetés módja, végösszeg, Megrendelő számlázási adatai, továbbá az utaláshoz szükséges adatokat és instrukciókat, illetve a kiállított számlát 8 napos fizetési határidővel.

Abban az esetben, ha a visszaigazoló email a Megrendelő számára nem érkezik meg a Megrendeléstől számított 48 órán belül, a Megrendelő mentesül a szerződéses kötelezettség alól, tehát nincs díjfizetési kötelezettsége és a szerződés nem jön létre.

13.3. Az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő által leadott Megrendelést elutasítsa, erről Szolgáltató a Megrendelőt e-mailben értesíti. Ilyen esetben a Szolgáltató a Megrendelő által már kifizetett, azonban a Szolgáltató által vissza nem igazolt Szolgáltatás vételárát a Megrendelő részére visszatéríti Banki átutalás keretén belül, a Megrendelő Bankszámlaszámára az elutasítástól számított 8 munkanapon belül.

13.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

14. A szerződés megszűnése

14.1. Megszűnik a jogviszony a Megrendelő vagy az Ügyfél halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, valamint a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

14.2. Megszűnik a jogviszony a regisztráció törlésével, azzal, hogy a Megrendelő, vagy az Ügyfél (továbbiakban: „Felhasználó”) felelőssége a megszűnésig terjedő időszak alatt tanúsított magatartásáért, cselekményeiért a megszűnéstől függetlenül fennmarad, illetve a megszűnést követően is kötelesek titoktartási kötelezettségüknek eleget tenni. A regisztráció törlésével a Profilban mentett információk is törlésre kerülnek, és a jelen Szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik.

A regisztráció törlésének módjai:

(a) A Felhasználó a Profiljába belépve bármikor törölheti a regisztrációját a „Profil törlése” menüpontra kattintva.

(b) A Felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól postai vagy elektronikus levélben regisztrációja törlését. Utóbbi esetben az info@gyariallas.hu email címen jelezheti a Felhasználó a törlési igényét. Továbbá lehetősége van a teljes profiljának törlésére bármelyik email alapú értesítés láblécében szereplő linkre kattintva.

(c) Amennyiben a Megrendelő megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törölheti a Megrendelő regisztrációját, különösen ha:

Megrendelő megszegi a munkakeresőkkel történő kapcsolatfelvétel szabályait,
Megrendelő a saját regisztrációján keresztül lehetővé teszi a Szolgáltatások használatát harmadik személynek,
Megrendelő megszegi a hirdetés átruházásra vonatkozó tilalmat,
Megrendelő nem megfelelően kezeli a Szolgáltató rendszerén keresztül megszerzett adatokat,
Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben ki nem egyenlített tartozása van.

14.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.

15. A fizetésre vonatkozó feltételek

15.1. Megrendelő vállalja, hogy Szolgáltató részére a megrendelt Szolgáltatások ellenértékét, melynek Díjszabása Szolgáltató honlapján elérhető – egyedi megállapodás hiányában – mindig előre fizeti meg a Szolgáltató bankszámlájára.

15.2. Szolgáltató Díjszabása mindig nyilvánosan elérhető a Szolgáltató Honlapján az Árak menüpont alatt, melynek URL elérhetősége az alábbi: www.gyariallas.huhu/araink/. A Díjszabás változásáról a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 30 nappal tájékoztatja a Megrendelőket. Szolgáltató kijelenti, Megrendelő elfogadja, hogy az egyes szolgáltatások díjszabása az esetleges egyedi megállapodás esetén eltérhet a Szolgáltató Honlapján, fentebb pontosan megjelölt helyen feltüntetett Díjszabásoktól.

15.3. A Díj megfizetését Megrendelő Banki átutalással rendezheti a Szolgáltató felé. A Banki átutalás esetén a jogviszonynak a Szolgáltató nem része, csupán a Megrendelő és a Megrendelő Banki Szolgáltatója, a fizetési művelet lebonyolítása kapcsán Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Megrendelőt terhelik. Külföldi megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Megrendelőt terheli.

15.4. Megrendelő a Szolgáltató valamely fizetős szolgáltatásának megrendelése során a Szolgáltató Honlapjának pénztár felületén tudja leadni rendelését, melyről Emailben és a Szolgáltató honlapján is kap tájékoztatást, mely tájékoztatás tartalmazza a Szolgáltatás kifizetésének módját és minden instrukcióját. A Megrendelő a Szolgáltató ott feltűntetett bankszámlájára történő átutalással kell teljesítenie a rendelési számot a megjegyzés rovatban való feltüntetéssel.

15.4. Szolgáltató minden esetben a szolgáltatási hirdetés/csomag megrendelése, majd kifizetése után állít ki alanyi adómentes számlát, amelyet Megrendelő elektronikus levélben (Emailben) kap meg. A Szolgáltató a számla kiállítására a Számlázz.hu rendszerét használja.

15.5. A Díjak minden esetben a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírással minősülnek teljesítettnek.

15.5. A Megrendelő álláshirdetése a kiválasztott szolgáltatási csomag ellenértékének kiegyenlítését – egyedi szerződés esetén a szerződésben foglaltak szerint – követően jelenik meg a Szolgáltató Honlapján. Az utalás beérkeztéről és a hirdetés aktiválásáról Megrendelő automatikus rendszerüzenetet kap. Későbbi szolgáltatási csomagvásárlás, vagy jelenlegi csomag kibővítése esetén az adott csomagban elérhető megtekintések, kreditek csak a Díj kiegyenlítését követően válnak elérhetővé Megrendelő számára.

15.6. A Megrendelő, az Ügyfél és a Szolgáltató az ÁSZF -ből eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni.

15.7. A Megrendelő és az Ügyfél egyaránt szavatolják, hogy a Szolgáltató Honlapjára nem töltenek fel és nem kísérelnek meg feltölteni jogszabállyal ellentétes, a közmegítélés szerint erkölcsileg elfogadhatatlan, vagy egyébként valótlan adatokat.

15.8. Megrendelő lehetőség szerint ésszerű határidőn belül törli azon álláshirdetéseit, amelyek valamely okból (pl. a pozíció betöltése okán) már nem aktuálisak.

15.9. Megrendelő és Ügyfél kártérítési felelősséggel tartozik a jelen ÁSZF -et sértő bármely felhasználásból eredő kárért.

15.10. Amennyiben a Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az alábbiak vonatkoznak a megrendelésre:

a, Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

0 Ft-os ár,

kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os szolgáltatás esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért van feltűntetve).

b, Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Megrendelő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

15.11. Megrendelés menete:

Megrendelő regisztrál Szolgáltató Honlapján;
Megrendelő Szolgáltató Honlapjára való belépést követően a „Hirdetésfeladás” menüpontra kattintva elindítja hirdetésének feladását;
Megrendelő a megjelenő Álláshirdetői űrlap részeit megfelelően kitölti;
Megrendelő a kitöltött adatok és információk után elfogadja a Szolgáltató jelen ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozatát, majd a „Hirdetés feladása” gombra kattint;
Megrendelő eljut a Szolgáltató Szolgáltatási csomagjainak kiválasztási részéhez, ahol kiválaszthatja, hogy az „Alap csomag”-ot, „Alap Kampány”, „Kiemelt Kampány”,  szolgáltatások közül a neki tetszőt, vagy ha már régebben vásárolt csomagot, úgy a meglévő csomagjai közül a neki tetszőt;
Megrendelő a „Csomag frissítése”, vagy „Hirdetés feladása” gombra kattintva elindítja a hirdetés feladását, ahonnan a Megrendelő a Szolgáltató Pénztár oldalára jut.
Megrendelő a Szolgáltató Pénztár oldalán megadhatja a számlázási adatokat, melyeket kérünk minden esetben helyesen adjon meg!;
Megrendelő a számlázási adatok megadását követően a „Tovább” gombra kattintva eljut a rendelés véglegesítési felületéhez, ahol ellenőrizheti a megrendelt szolgáltatást, annak összegét és láthatja a fizetési lehetőséget, ami jelenleg Banki átutalás;
Megrendelő amennyiben szeretné megrendelni az adott szolgáltatást az ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásának bejelölését követően a „Rendelés leadása” gombra kattintva leadhatja rendelését, ami fizetési kötelezettséggel jár.
Megrendelő kap egy automatikus üzenetet Szolgáltatótól a rendelés beérkezéséről, amely a jelen ÁSZF 13.1. pontja értelmében nem tekinthető a Szerződés elfogadásának.
Megrendelő a Szolgáltatótól kap egy második üzenetet a Megrendelés feldolgozásával kapcsolatban, ami a Szerződés elfogadásának tekinthető. Ebben találja Megrendelő a Szolgáltató számára való fizetési lehetőség adatait, úgy mint a Név, Bankszámlaszám, Megjegyzés rovatba írandó szöveg;
Megrendelő a 11.pontban kapott Email után elküldi Szolgáltató számára a Szerződéses összeget, mely beérkezéséről a Szolgáltató tájékoztató emailt küld a Megrendelő számára, továbbá a kiállított számlát, amelyhez a Szolgáltató a szamlazz.hu rendszerét használja. A kiállított számla PDF formátumban kerül elküldésre a Megrendelő Email címére.

15.12. Egyéb rendelkezések:

A megvásárolt csomag nem átruházható, a fel nem használt egyenleg ára egészben, vagy részben vissza nem igényelhető.

A megvásárolt szolgáltatások csak a vásárláskor megadott Hirdetésre vonatkoznak, másik Hirdetésre nem áthelyezhetőek.

A Szolgáltató teljes árat számol fel a szolgáltatásért minden esetben. Ha a Hirdetés érvényessége lejár vagy Megrendelő felfüggeszti a Hirdetés futását, Megrendelő nem jogosult a futó szolgáltatások időarányos megtérítésére.

Amennyiben a Megrendelőnek ki nem fizetett, lejárt díj elmaradása van, addig a Szolgáltató oldalán újabb hirdetést nem adhat fel, illetve a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás felfüggesztésére, megtagadására, amely esetekben azonban a Megrendelő nem mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.

16. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

16.1. Szolgáltató a regisztrált Megrendelők számára köteles a Szolgáltatást megfelelő színvonalon biztosítani, és a Szolgáltatás ellenértékeként jogosult a Megrendelő által fizetendő díjra.

16.2. Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik a Megrendelő, illetve az Ügyfél által szolgáltatott adatok, információk, feltöltött álláshirdetések, anyagok tartalmáért, valósságáért, illetve a Megrendelő és az Ügyfél bármely jogcselekményéért vagy mulasztásáért, továbbá nem vállal kötelezettséget a Megrendelő vagy az Ügyfél által feltöltött adatok, információk, fényképek ellenőrzésére, kijavítására, illetve eltávolítására. Szolgáltató fenntartja azonban a jogot az adott Megrendelő vagy Ügyfél profiljának, vagy regisztrációjának törlésére, amennyiben bebizonyosodik, hogy az adott Megrendelő vagy Ügyfél valótlan adatot adott meg.

16.3. Szolgáltató egyebekben is jogosult a Megrendelő által feltölteni kívánt, vagy feltöltött álláshirdetések, illetve az Ügyfelek által feltölteni kívánt, vagy feltöltött adatlapok, önéletrajzok tartalmát bármikor ellenőrizni, azzal, hogy a Megrendelő által feltölteni kívánt álláshirdetést főszabály szerint 24 (huszonnégy) órán belül ellenőrzi. Amennyiben az adott álláshirdetés, vagy az Ügyfél adatlapjának tartalma a jogszabályokkal ellentétes, erkölcsileg megkérdőjelezhető, megtévesztő, vagy a Szolgáltató megítélése szerint bármely más okból a Szolgáltató Honlapján történő megjelenése nem elfogadható, abban az esetben Szolgáltató jogosult az álláshirdetés feltöltését, illetve az Ügyfél adatlapjának, profiljának, vagy azok egyes tartalmi elemeinek feltöltését megtagadni, valamint a már feltöltött álláshirdetést, adatlapot, profilt, vagy azok egyes tartalmi elemeit a Szolgáltató Honlapjáról törölni, illetőleg döntése szerint a Megrendelő vagy az Ügyfél regisztrációját törölni. Szolgáltató köteles a Megrendelőt, illetve az Ügyfelet a feltöltés megtagadásáról, vagy a törlésről értesíteni, azzal azonban, hogy döntését indokolni nem köteles.

16.4. Szolgáltató egyebekben is bármikor – különösen valamely rendeltetésellenes felhasználás gyanúja vagy bebizonyosodása esetén – jogosult bármely Ügyfél profilját és regisztrációját törölni, amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint az adott Ügyfél a Szolgáltató rendszerét, illetve az általa elérhető szolgáltatás-elemeket nem rendeltetésszerűen használja.

16.5. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek vis maior, vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, illetve az olyan károkért, amelyek a Megrendelő vagy az Ügyfél érdekkörében, vagy a Szerződésben vagy az Szerződés-ben foglalt feltételek Megrendelő vagy az Ügyfél általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségéért akkor sem, ha a Megrendelő, illetve az Ügyfél a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja.

16.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Megrendelőt vagy az Ügyfelet amiatt érik, mert a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy ennek következtében ettől az időponttól kezdve nem tud eleget tenni a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek. Ebben az esetben az adott Szolgáltatás nyújtása megszűnik az erről szóló határozatban megjelölt időpontban.

16.7. A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás nyújtása érdekében esetleg közreműködő harmadik személy érdekkörében – a rendes működésből, vagy a működés során esetlegesen előálló mulasztásból – a Megrendelőt vagy az Ügyfelet a Szolgáltatás igénybevétele során ért károkért, valamint a fenti harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások (pl. internet kapcsolat, banki kapcsolat, stb.) elérhetőségi színvonaláért. A Megrendelő és az Ügyfél kártérítési igényét közvetlenül a kárt okozó harmadik személlyel szemben jogosult és köteles érvényesíteni.

16.8. Tekintettel arra, hogy az Ügyfél a rendszerbe térítésmentesen regisztrálhat, illetve a rendszer által az Ügyfélnek biztosított szolgáltatás-elemeket térítésmentesen veheti igénybe, a Szolgáltató egyebekben sem tartozik semmilyen felelősséggel Ügyfél irányában akár a szolgáltatás elérhetősége vagy minősége vonatkozásában, továbbá az Ügyféllel szemben a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben mentesül bármiféle kártérítési kötelezettsége alól.

16.9. Tilos az Ügyfelek által elérhető Szolgáltatásokat üzleti célra igénybe venni. Tilos a Szolgáltatások olyan módon történő igénybevétele, amely veszélyeztetheti a Szolgáltató Honlapjának biztonságos vagy rendeltetésszerű működését.

16.10. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató nem vállal olyan kötelezettséget, hogy számára állást, avagy munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt biztosít. Ezért a Szolgáltató semmilyen tekintetben nem felelős azért, ha az Ügyfél a Szolgáltató Honlapján elérhető szolgáltatások igénybevétele ellenére nem talál állást.

16.11. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelővel nem áll semmilyen képviselői, ügynöki avagy meghatalmazotti viszonyban. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az Ügyfelet a Szolgáltató Honlapján elérhető szolgáltatás kapcsán, vagy annak segítségével történő álláskeresés, állásra jelentkezés vagy munkaviszonyba lépés következményeként érhet. Amennyiben egy Megrendelővel (munkaadóval) az Ügyfél munkaszerződést köt vagy egyéb módon munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, azt a Szolgáltató közvetítői szerepvállalása nélkül teszi. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen, a Megrendelő (munkaadó) által az Ügyfélnek tett ígéretért, sem pedig a munkaszerződés vagy egyéb szerződés feltételeinek betartásáért.

16.12. Megrendelő és Ügyfél egyaránt tudomásul veszi, hogy (személyes/cég) adatainak a Szolgáltató Honlapján, annak adatbázisában történő elhelyezése nem biztosít számára semmilyen szerzői jogot az adatbázissal kapcsolatosan. Azonban a jelen Szerződés-ben foglalt feltételek szerint jogosult az adatbázisban elhelyezett (személyes/cég) adatait módosítani, kiegészíteni, frissíteni vagy törölni.

16.13. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltató Honlapján elérhető Szolgáltatásait bármikor előzetes értesítés nélkül módosítani, vagy a Szolgáltatást megszüntetni.

16.14. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Megrendelőt, illetve az Ügyfelet, vagy a Szolgáltatást más módon igénybe vevőt, vagy igénybe venni kívánó személyeket (jelen pontban együtt a „Használók”) ért alábbi okból bekövetkezett károk miatt sem:

16.14.1. a Használók a Szerződésben foglaltakat nem vagy nem szerződésszerűen tartják be;

16.14.2. a Használók mulasztást követnek el, vagy tévedésben vannak;

16.14.3. a Szolgáltatónak fel nem róható okból a Szolgáltatás igénybevétele meghiúsul, vagy nem megfelelően történik meg;

16.14.4. a Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosítja; és/vagy

16.14.5. egyéb személyek a Megrendelő vagy az Ügyfél terhére a Szolgáltatással kapcsolatos visszaélést követnek el.

17. Megrendelő és Ügyfél jogai és kötelezettségei

17.1 Ügyfél jogai és kötelezettségei

17.1.1. Ügyfélnek jogában áll a Szolgáltató Honlapját rendeltetésszerűen és díjmentesen igénybe venni. Az Szolgáltató Honlapján elérhető Szolgáltatásokat a jelen ÁSZF 9.1. pontban részletezzük.

17.1.2.Ügyfélnek jogában áll a Szolgáltató Honlapján díjmentesen regisztrálni, és regisztrációját bármikor törölheti a jelen ÁSZF 14.2. pontjában foglaltak szerint.

17.1.3. Ügyfél a szolgáltatások igénybevétele során köteles a vonatkozó jogszabályokat betartani.

17.1.4. Ügyfél Szolgáltató Honlapjára csak valós, a személyére vonatkozó adatokat tölthet fel és adhat meg. Szolgáltató, amennyiben észleli, hogy Ügyfél más nevében regisztrált és töltött fel nem valós adatokat, úgy Ügyfél profilját haladéktalanul törli és erről Ügyfelet nem köteles tájékoztatni.

17.1.5. Ügyfél üzletszerű megkeresésekre nem használhatja Szolgáltató Honlapját. Ügyfél számára Tilos Megrendelők megkeresése az Ügyfél saját és/vagy partnerei szolgáltatásával/termékével kapcsolatosan.

17.2. Megrendelő jogai és kötelezettségei.

17.2.1. Megrendelőnek jogában áll a Szolgáltató Honlapját és annak a jelen ÁSZF 9.2. pontjában foglalt szolgáltatásokat igénybe venni.

17.2.2. Megrendelőnek jogában áll a Szolgáltató Honlapján díjmentesen regisztrálni és a regisztrációját törölheti a jelen ÁSZF 14.2. pontjában foglaltak szerint bármikor.

17.2.3. Megrendelő elfogadja, hogy Szolgáltató honlapjának Megrendelői szolgáltatásait, csak és kizárólag jogszabályoknak megfelelően működő gazdálkodó szervezet veheti igénybe.

17.2.4. Megrendelő Szolgáltató Honlapján csak és kizárólag a jelen ÁSZF 11. pontjában foglaltak szerinti Álláshirdetést jelenít meg.

17.2.5. Megrendelő a Szolgáltató Honlapján igénybe vett fizetős szolgáltatások, vagyis megrendelés esetén a Megrendelő kötelezi magát a Megrendelt Szolgáltatás Ellenértékének kifizetésére, melyre a jelen ÁSZF 15. pontjában foglaltak érvényesek.

17.2.6. A Megrendelő kötelezettséget vállal és szavatol, hogy gondoskodik a birtokába jutott személyes és egyéb adatok védelméről, illetve felhasználás utáni törléséről, megsemmisítéséről. Megrendelő köteles az adatokat a pozíció betöltését követően, de legkésőbb az önéletrajz, egyéb dokumentum letöltését követő legkésőbb 90. napon törölni.

17.2.7. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az aktuális hirdetésekben szereplő állások időközbeni betöltéséről, vagy az állásajánlatok időszerűségének egyéb okból történt megszűnéséről, a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti és/vagy az adott hirdetésnél a „Betöltött” részt bepipálja, amivel az adott hirdetés Betöltöttre változik automatikusan. Az értesítés elmulasztásából származó valamennyi kárt a Megrendelő viseli.

17.2.8. Megrendelő a szolgáltatások igénybevétele során köteles a vonatkozó jogszabályokat betartani.

17.2.9. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem irányul eredmény elérésére, ezért a Megrendelő akkor is köteles díjfizetésre, ha a Megrendelő, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy munkaerőigénye a szolgáltatások igénybevételét követően is kielégítetlen maradt.

17.2.10. Megrendelő kijelenti, hogy az általa feladott Álláshirdetések a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló Partnere munkaerőigény kielégítését célozza.  A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások, ideértve, nem kizárólagosan az álláshirdetések feladását, tovább nem értékesíthetők, illetve nem adhatók tovább sem csomagban, sem önállóan. Továbbértékesítés, illetve továbbadás esetén a Megrendelő köteles kötbért fizetni a Szolgáltató számára, melynek összege 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint . Továbbértékesítés, illetve továbbadás esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások nyújtását megtagadni, és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

17.2.11. Megrendelő a jelen ÁSZF 11. pontjában foglaltak szerinti hirdetést adhat fel a Szolgáltató Honlapján, ellenkező esetben a feladott hirdetés törlésre kerülhet.

17.2.12. Megrendelő kizárólag a Szerződés hatálya alatt, a szolgáltatások igénybevétele és a szolgáltatások ellenértékének kifizetése esetén jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel.

17.2.13. Megrendelő a Szerződés szempontjából lényeges adatai változását köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak.

17.2.14. Kötbér: Megrendelő köteles szerződésszegés esetén szerződésszegésenként 500.000 Ft-ot, azaz ötszázezer forintot fizetni a Szolgáltatónak.  Amennyiben a szerződésszegés kárt, illetve személyiségi jogi jogsértést okoz az álláskereső érintetteknek, úgy Megrendelő 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak.

17.2.15. A Szolgáltató rendszerében rögzített álláshirdetésnek a Megrendelő által, a megjelölt időtartam lejáratát megelőzően kezdeményezett törlése esetén a Megrendelő nem tarthat igényt az ellenérték időarányos részének visszatérítésére, a fizetési kötelezettség ebben az esetben is terheli a Megrendelőt.

17.2.16. Amennyiben a Szolgáltató a regisztrációkor, az igénybejelentéskor megadott adatok átvizsgálásakor, vagy utóbb megállapítja, hogy a Megrendelő nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére (pl. egy nem bejegyzett vállalkozásról van szó, vagy a Megrendelő egy másik vállalkozás adatait használja fel jogosulatlanul erre a célra), a hirdetési szolgáltatás nyújtását, a hozzáférés biztosítását azonnal leállítja, felfüggesztheti, illetve a megkötött szerződéstől jogosult elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondhatja.

17.2.17. A megvásárolt csomag nem átruházható, a fel nem használt CV egyenleg ára vissza nem igényelhető.

17.2.18. A megvásárolt szolgáltatások csak a vásárláskor megadott Hirdetésre vonatkoznak, másik Hirdetésre nem áthelyezhetőek.

17.2.19. A Szolgáltató teljes árat számol fel a szolgáltatásért minden esetben. Ha a Hirdetés érvényessége lejár vagy Megrendelő felfüggeszti a Hirdetés futását, Megrendelő nem jogosult a futó szolgáltatások időarányos megtérítésére.

17.2.20. A felek kölcsönösen teljes titoktartással tartoznak a megállapodásért és annak teljesítése során közölt információkért.

18. Adatvédelem

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

Adatvédelmi tájékoztatónkat itt elérheti

19. Ügyfélszolgálat

19.1. A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos igények kielégítése, hibabejelentés, illetőleg a Megrendelő és Ügyfél megfelelő tájékoztatása, valamint a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátásával, a megfelelő tájékoztatás és tanácsadás biztosítása érdekében elektronikus (e-mail) ügyfélszolgálatot működtet.

19.2. A Megrendelő és az Ügyfél a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatának e-mailben jelentheti be. A Szolgáltató elektronikus ügyfélszolgálatának levelezési címe: info@gyariallas.hu.

19.3. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben kivizsgálja, és a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő módon tájékoztatja a Megrendelőt vagy az Ügyfelet. A Szolgáltató a bejelentésekről, panaszokról és a kivizsgált eseményekről nyilvántartást vezet.

19.4. A Szolgáltató a Megrendelő által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt ésszerű határidőn belül intézkedik.

20. Tájékoztatás

20.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt és az Ügyfelet a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen annak módosításáról, a Szolgáltatás területi bővítéséről, az új szolgáltatásokról, azok használatáról, a díjakról és azok változásáról.

20.2. A Szolgáltató a jelen Szerződés rendelkezéseivel kapcsolatos, vagy egyéb, a Megrendelőt vagy Ügyfelet érintő tájékoztatást közzéteszi a Szolgáltató Honlapján.

20.3. A Szolgáltató a jelen Szerződés rendelkezéseivel kapcsolatos, vagy egyéb, a Megrendelőt, vagy Ügyfelet érintő tájékoztatást joghatályosan a Megrendelő, vagy az Ügyfél telefonszámára küldött üzenetben, illetve e-mailben is elküldheti.

21. Panaszkezelés

21.1. Szolgáltató a hozzá beérkező panaszok nyilvántartását, kivizsgálását és kezelését a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbi szabályzat szerint végzi.

21.2. Panasz bejelentésének módja:

a, Szóbeli panasz: telefonon a 06 20 586 8090 telefonszámon nyújtható be munkanapokon 10:00- 16:00 óra között;

b, Írásbeli panasz: email útján nyújtható be az info@gyariallas.hu email címre küldve

21.3. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a panaszos neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a panasz részletes leírása,
d) a Társaság nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali

kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

21.4. Panasz kivizsgálása

21.4.1.Szóbeli panasz esetén:

A szóbeli panasz esetén a Szolgáltató a Panaszt lehetőség szerint azonnal kivizsgálja és esetlegesen orvosolja. Amennyiben a panasz kivizsgálása és/vagy orvoslása adott pillanatban nem megoldható és/vagy a Panaszos nem ért egyet a Panasz kezelésével, úgy a munkatárs a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy példányát a panaszosnak továbbítja 30 napon belül a válasszal együtt.

21.4.2. Írásbeli panasz esetén:

A panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig őrzi meg, és azt az ellenőrző hatóságnak kérésre bemutatja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban ad tájékoztatást arról, hogy a panaszos mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

21.4.3. Egyéb rendelkezések

Fogyasztói jogvita esetén a Tisztelt Fogyasztónak joga van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületekhez fordulni.

22. Záró rendelkezések

22.1. A Szolgáltató Honlapja, illetőleg az azon található valamennyi szellemi alkotás (pl.: annak grafikai elemei, arculata, elrendezése), illetve az azon található minden tartalom (így különösen a Szolgáltató Honlapján elhelyezett álláshirdetések és önéletrajzok összessége mint adatbázis) a Szolgáltató Honlapján elérhető formában, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást működtető szoftver és informatikai rendszer a Szolgáltató tulajdona, azok bármilyen módon történő felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével, illetve a jelen Szerződésben meghatározottak szerint, a jelen Szerződés keretei között kerülhet sor. A jelen pont szerinti szellemi alkotások jogszabályi oltalom alatt állnak, azok felhasználása polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

22.2. A Szolgáltató Honlapja teljes egészében, szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt nyilvánosságra hozni – ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt – tilos.

22.3. Tilos a Szolgáltató Honlapjának tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változtatott formában is.

22.5.4 Az careern.hu domain név szerzői jogi védelemben, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – hivatkozás kivételével – kizárólag a Szolgáltató előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

22.5 A közölt állások tartalmáért az Szolgáltató nem vállal felelősséget, a megjelenő hirdetések tartalmáért a hirdetést feladó cég a felelős. Konkrét állásajánlatokkal kapcsolatos kérdésekben kérjük a hirdetést feladó cégeket keressék.

22.6. A Szolgáltató és a Megrendelő arra törekszik, hogy a közöttük fennálló jogviszonyból eredő jogvitákat egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével peres út igénybevétele nélkül rendezzék.

Kelt: Szentistván, 2022. december 06.